Husordensregler

 1. Alle som bor i borettslaget skal bidra til ro og orden, og plikter å følge de husordensreglene som er gitt.
 2. Boring eller banking skal ikke forekomme på søndager, etter kl. 20.00 på hverdager, eller etter kl. 17.00 på lørdager.
 3. TV, radio, musikkanlegg osv. må dempes så de ikke forstyrrer naboene. ”Høylydte” fester varsles og avtales med de nærmeste naboene.
 4. Alt søppel pakkes godt inn og surres med hyssing før det kastes i bosscontainer. Se etter at søppelet er så tørt som mulig. Kartonger kastes i egne containere hvis slike er stilt til rådighet, ellers skal det rives i stykker før det kastes i bosscontainer.
  Bossrommene skal kun benyttes til husholdningsavfall! Annet avfall må leveres til kilde­sorterings­anlegg eller i container som borettslaget leier inn et par ganger i året.
 5. Beboerne plikter til enhver tid å holde rent rundt husene. Hver borettshaver koster, spyler, evt. måker snø og holder rent i gangveiene utenfor hus og hage.
 6. Tørking og lufting av tøy kan foregå på altan, men ikke høyere enn altanfronten. På evt. klesstativ i hagen skal det ikke henge tøy ute på søn- og helligdager.
 7. Parkering og garasjer
  All parkering for borettshavere skal foregå i garasje eller på egen anvist parkeringsplass. Gjesteparkering skal skje på utendørs parkeringsplass. Alt opphold i garasjene som ikke har forbindelse med parkering av kjøretøy er strengt forbudt. Foreldre pålegges å holde barna borte fra garasjene.
  I henhold til brannforskriftene er det ikke tillatt å benytte garasjen til reparasjoner.
  Det er ikke tillatt å hensette bilvrak eller uregistrerte kjøretøy i garasjen.
  Det er heller ikke tillatt å lagre eller hensette brennbare saker eller materialer av noe slag, eller andre gjenstander som ikke har direkte forbindelse med kjøretøyet.
  Bensin skal bare oppbevares på kjøretøyets tank.
  Det er ikke tillatt å parkere campingvogner eller uregistrerte motorvogner på parkeringsplassene.
 8. Bestemmelser om hunder og andre husdyr
  Hundehold i borettslaget er tillatt med styrets skriftlige samtykke. Alle hunder skal registreres med navn, rase, fødselsdata og dato for anskaffelse. Katter og andre ”frittgående” husdyr skal merkes med halsbånd eller på annen måte slik at de blir identifiserbare for styret eller andre når det er påkrevd.
  Det er til enhver tid båndtvang overalt på lagets område!
  Lufting av hund må ikke skje på lagets lekeplasser eller i nærheten av disse. Mindreårige må ikke lufte hunden. Dersom hunden etterlater seg ekskrementer på lagets område er eier ansvarlig for at dette blir fjernet omgående.
  Hunden må ikke være til sjenanse eller på noen måte volde ulemper for naboer.
  Disse bestemmelsene gjelder også for andre typer husdyr, feks. katter.
  Ved brudd på disse bestemmelsene kan styret forlange at hunden (eller annet husdyr) fjernes omgående og senest innen den frist styret fastsetter.
  Hvis en beboer får ny hund skal det sendes ny søknad til styret.
 9. Kjøring på området
  All kjøring på området utover tilkjørsel til garasje og parkeringsplass er strengt forbudt. Unntatt er strengt nødvendig transport som ambulanse, kjøring av eldre, syke, tyngre gods og transport av varer. Gangveiene skal være trygge for barn og eldre, og man skal være spart for unødvendig motordur. Bommene skal holdes lukket.
 10. Parabolantenner
  Det er ikke tillatt å montere parabolantenner på hus eller altan på en måte som gjør at de blir synlige fra gateplan.
 11. Generelt
  Disse bestemmelsene kan endres av styret dersom styret finner det hensiktsmessig.