Parkering i Bjørndalsbråtet

Styret får stadig henvendelser fra frustrerte andelseiere om manglende parkeringsplass når gjester kommer på besøk. Dette til tross for god parkeringsdekning i forhold til andre bofellesskap.

Situasjonen fører til kjøring på interne veier og parkering foran hus. Selv andelseiere parkerer i perioder foran egen inngang. Andre bruker gjesteparkeringen når egen garasjeplass står tom. Ovennevnte forhold er brudd på parkeringsbestemmelsene.
Dessuten parkerer mange firmabiler på gjesteparkeringene og opptar plass. Dette er ugreit. Det er ikke borettslagets oppgave å skaffe til veie plass for firmabiler. Disse kan parkeres langs den kommunale veien.
Det forekommer også en viss grad av fremmedparkering. De som er oppdaget har fått fortløpende beskjed om å fjerne bilene.

Styrets mandat til å sørge for ordnete parkeringsforhold er nedfelt i vedtektenes pkt. 12-2 og husordensreglenes pkt. 7.
I første omgang vil styret sørge for bedre skilting på gjesteparkeringene.
Om situasjonen ikke bedrer seg, ser styret seg nødt til å innføre oblatordning og engasjere parkeringsselskap til å bøtelegge feilparkerte biler.

Styret